ประวัติการค้นหาล่าสุด
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
อะไร :
ที่ไหน :
 

งาน งานราชการ - รัฐวิสาหกิจ ใน ไทย

งานที่ 1-20 จาก 146 งาน

เจ้าหน้าที่วีซ่าและเวิคเพอมิต(Government Liaison)

งานใหม่
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง
15,000-18,000 บาท/เดือน
สมัครด่วน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สังกัด สำนักงานปลัด 1 อัตรา , สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา)

งานใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด กองคลัง

งานใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัด กองคลัง

งานใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 - 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

งานใหม่
18,000 บาท/เดือน

เจ้าพนักงานสถิติ

งานใหม่
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
13,800 บาท/เดือน

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครกุมารแพทย์ ตำแหน่งข้าราชการ 1 ตำแหน่ง

งานใหม่

รับโอนย้ายข้าราชการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

งานใหม่

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,เศรษฐกร(ปริญญาโท),นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปริญญาโท),นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการสาธารณสุข(ปริญญาโท),นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักวิชาการสถิติ,นักวิชาการสถิติ(ปริญญาโท)สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งานใหม่

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 20 - 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

งานใหม่
18,000 บาท/เดือน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา - มัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดรับสมัคร 15 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

งานใหม่
10,430-13,800 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

10,430-13,800 บาท/เดือน

ข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13

สมัครด่วน

Sales Executive Government

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

18,000 บาท/เดือน

กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

19,500 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (คนพิการ) ขยายเวลารับสมัคร

10,430-13,800 บาท/เดือน
รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานงานราชการ - รัฐวิสาหกิจในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>