งาน งานราชการ - รัฐวิสาหกิจ ใน ไทย

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 97 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

【งานภาษาญี่ปุ่นที่น่าสนใจ】Administrator (contact to government)

กรุงเทพฯ 17,000-25,000 บาท/เดือน

Asst Sales Manager (Government)

บริษัท โรงแรมชาลีนา ทราเวิล กรุ๊ป จำกัด - กรุงเทพฯ

สหกรเครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด รับสมัคร เจ้าหน้าที่สหกรณ์

ตำบลคอหงส์, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

กรมการศาสนา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ไทย 13,800 บาท/เดือน

สำนักสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา เปิดรับสมัคร 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560

ตำบลทะเลชุบศร, อำเภอเมืองลพบุรี, จังหวัดลพบุรี 11,280 บาท/เดือน

สำนักสรรพสามิตพื้นที่สงขลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา เปิดรับสมัคร 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560

จังหวัดสงขลา 11,280 บาท/เดือน

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560

ไทย 11,500-12,650 บาท/เดือน

สำนักสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา เปิดรับสมัคร 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560

จังหวัดกาญจนบุรี 11,280 บาท/เดือน

สำนักสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา เปิดรับสมัคร 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560

ตำบลศรีวิชัย, อำเภอพุนพิน, จังหวัดสุราษฎร์ธานี - อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี, จังหวัดสุราษฎร์ธานี 11,280 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์

บางแค, บางแค, กรุงเทพฯ

สำนักสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา เปิดรับสมัคร 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 11,280 บาท/เดือน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับและสอบคัดเลือกสมัครบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัคร 2 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560

ไทย

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวท. - ปวส. เปิดรับสมัคร 20 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ไทย 13,010 บาท/เดือน

สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง เปิดรับสมัคร 18 ตุลาคม - ที่ 10 พฤศจิกายน 2560

จังหวัดเพชรบุรี 11,280 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (เขต ๗)

จตุจักร, กรุงเทพฯ 13,010 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างเทคนิค,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการศึกษา,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,แพทย์แผนไทย,พยาบาลวิชาชีพ(โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร)

ตำบลตลาดขวัญ, อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานขับรถยนต์

พญาไท, กรุงเทพฯ 11,500 บาท/เดือน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครนักธรณีวิทยา นักจัดการงานทั่วไป และพนักงานขับรถยนต์ รวม 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 - 20 ตุลาคม 2560

ไทย 15,000 บาท/เดือน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 130 อัตรา

ไทย

Government Sales Manager

กรุงเทพฯ

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานงานราชการ - รัฐวิสาหกิจในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>