8  

งานในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

จังหวัดนครศรีธรรมราช

 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ผู้จัดการโรงงานผลิต (ฟาร์ม) วิศวกรเครื่องกล/ วิศวกรไฟฟ้า

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

ช่างยนต์

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

ซุปเปอร์ไวเซอร์

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้จัดการฝึกหัด

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยฝ่ายผลิตโรงเชือด

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

พนักงานขายสินค้าปศุสัตว์

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

สัตวบาลส่งเสริมสุกรพันธุ์

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

โปรแกรมเมอร์

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช