งาน ประกันคุณภาพ ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่

ไทย

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดนครราชสีมา

งานที่ 1-9 จาก 9 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต

Shengtai Broware Thailand Co., Ltd - ตำบลม่วง, อำเภอมหาชนะชัย, จังหวัดยโสธร - จังหวัดชลบุรี

Quality Manager

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ

จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต ( ผลิตขนม )

จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ธุรการผลิตฝ่ายขาย

จังหวัดนครราชสีมา

ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านระบบคุณภาพ ( QMR )

จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ

จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (ศูนย์กระจายสินค้า CDCขอนแก่น)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ต้องการ Software Tester เฉพาะกิจ 2 เดือน

สาทร, กรุงเทพฯ - ตำบลเหนือ, อำเภอเมืองกาฬสินธ์, จังหวัดกาฬสินธุ์

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานประกันคุณภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา