งาน ศูนย์ราชการ ใน จังหวัดนนทบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 45 งาน  

หัวหน้าร้าน TG Fone Big C บางใหญ่ สาขาเปิดใหม่

จังหวัดนนทบุรี - 14,000-30,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่เตรียมท่อจรวดและเคลือบฉนวน **จำนวน 1 อัตรา

จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่พัฒนานโยบายและกลยุทธ์ **จานวน 1 อัตรา

จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน **จำนวน 1 อัตรา

จังหวัดนนทบุรี

ผู้อำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน รหัสตาแหน่ง DIA5

จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ** จำนวน 2 อัตรา

จังหวัดนนทบุรี

นักวิจัย (Electronics) ** จำนวน 1 อัตรา

จังหวัดนนทบุรี - 22,000-37,000 บาท/เดือน

นักพัฒนา (Metallurgy & Material) ** จำนวน 1 อัตรา

จังหวัดนนทบุรี - 22,000-37,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่กฎหมาย **จำนวน 1 อัตรา

จังหวัดนนทบุรี - 15,000-21,000 บาท/เดือน

นักวิจัย IT,Computer

จังหวัดนนทบุรี - 15,000-25,000 บาท/เดือน

ช่างเทคนิคเครื่องมือกล

จังหวัดนนทบุรี - 11,500-19,000 บาท/เดือน

นักวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ รหัวตำแหน่ง TTA (5Y)

จังหวัดนนทบุรี - 22,000-37,000 บาท/เดือน

นักพัฒนา (Standard and Quality Control** จำนวน 1 อัตรา

จังหวัดนนทบุรี - 22,000-37,000 บาท/เดือน

นักพัฒนา (Mechanical) ** จำนวน 1 อัตรา

จังหวัดนนทบุรี - 40,000-60,000 บาท/เดือน

ลูกจ้างผู้พิการ

จังหวัดนนทบุรี - 11,000-17,000 บาท/เดือน

พนักงานลูกค้าสัมพันธ์(Customer service)

จังหวัดนนทบุรี

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มวิศวกรรม)

จังหวัดนนทบุรี - 17,500-19,250 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มวิศวกรรม)

จังหวัดนนทบุรี - 21,000-23,100 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บัญชี

อำเภอบางบัวทอง, จังหวัดนนทบุรี

ธุรการประสานงาน (พนักงานชั่วคราว 1 เดือน)

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี

หน้า:     1 | 2 | 3    >>