5  

งาน จุลชีววิทยา ใน จังหวัดสงขลา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดสงขลา

ประวัติการค้นหาล่าสุด

นักจุลชีววิทยา (Microbiologist)

จังหวัดสงขลา - 10,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ QA Staff

จังหวัดสงขลา

Microbiologis (นักจุลชีววิทยา)

จังหวัดสงขลา

นักจุลชีววิทยา (Microbiologist)

จังหวัดสงขลา

หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ(ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และสอบเทียบและระบบคุณภาพ QA)

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) - อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา