4  

งาน จุลชีววิทยา ใน จังหวัดสงขลา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดสงขลา

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา

Microbiologist (นักจุลชีววิทยา)

จังหวัดสงขลา

Laboratory Technician

จังหวัดสงขลา

R&D Manager / Design Engineer / Overseas Sales & Marketing

จังหวัดสงขลา